phản ứng của netizen Trung Quốc khi so sánh gái xinh Việt Nam và Nhật BảnNhãn:動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話