"Ngày đầu tiên đi học" -Chị Môi Thâm ft Chị Hàng Bông & Cô Giáo TâmNhãn:sharing,camera phone,free,upload