như vậy là Conan đã thấy màu trắng của Ran rồiNhãn:動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話