Đây là Toru nhận vật trong phim cô hầu gái của Kobayashi nhaNhãn:sharing,camera phone,free,upload